Szkolenia

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr 05.04.00-00-0085/16 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów.

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 111 pkt.

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 536 330,00 zł

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych – lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne wśród co najmniej 144 uczestników projektu z całego kraju.

Cel szczegółowy PO WER: Działania realizowane w ramach projektu umożliwią zaktualizowanie lub zdobycie nowych kompetencji kadry lekarskiej w zakresie kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

 1. Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 124
 2. Liczba lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którze podnieśli kwalifikacje i kompetencje zawodowe w wyniku udziału w projekcie – 38
 3. Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 144
 4. Liczba lekarzy, wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną - 44

Grupa docelowa:

 1. Lekarze rodzinni – specjaliści medycyny rodzinnej,
 2. Lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, interniści,
 3. Lekarze rezydenci – lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu [ukończone studia wyższe, zdany Lekarski Egzamin Końcowy, zrealizowany 13-miesięczny staż podyplomowy],  
 • Opcjonalnie lekarze innych specjalizacji (z wyłączeniem specjalizacji: reumatologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.

Informacje szczegółowe na stronie: http://wsiiz.pl/o-projekcie-bsdl

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ LEKARSKĄ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

Informacje szczegółowe na stronie: http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/zdrowa-administracja-podstawa-skutecznosci-podmiotow-leczniczych

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.