Praca

Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ogłasza nabór

na wyłonienie Zleceniobiorcy, który w ramach umowy-zlecenia będzie wykonywać świadczenia zdrowotne zlecone dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie w zakresie opieki chirurgicznej

I. Przedmiot umowy:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia w ambulatorium Zakładu Karnego w Koszalinie, ul. Strefowa 17 i będzie zgodne z zasadami wiedzy lekarskiej i obowiązującymi standardami medycyny. Gabinet, aparaturę, sprzęt medyczny i leki zapewnia Udzielający Zamówienie.

 2. Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy przyjęcie obowiązku wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Koszalinie wg zgłoszeń oraz w każdym czasie w przypadkach pilnych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej.

3. Świadczenia zdrowotne winny być wykonywane przez lekarza medycyny posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

4. Przyjmujący zamówienie współpracuje w celu realizacji świadczeń z pracownikami etatowymi zatrudnionymi w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Koszalinie i odpowiada w całości za realizowane świadczenia.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym umową.

 1. Kryterium wyboru oferty: Udzielający Zamówienie zawrze umowy z oferentami, których oferty spełnią wymogi Zamawiającego i którzy zaproponują najniższą kwotę brutto należności za jedną konsultację.

II. Umowa-zlecenia będzie zawarta na okres od 10.02.2020r. do 31.12.2020r.

III. Wymogi formalne w zakresie wymaganej dokumentacji.

1. Wymagane dokumenty przedkłada się w formie kserokopii. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów lub gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna, Udzielający zamówienie może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu.

2. Wymagane dokumenty:

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub wydruk z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl)

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (http://prod.ceidg.gov.pl)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza,

- kserokopia dyplomu ukończenia uczelni medycznej przez lekarza świadczącego usługi wchodzące w zakres objęty postępowaniem konkursowym,

- kserokopia dyplomu specjalizacji medycznej,

- kserokopia polisy od odpowiedzialności cywilnej,

- kserokopia decyzji NIP, chyba że numer NIP jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia zaświadczenia o numerze REGON, chyba że numer jest zawarty w innym ze złożonych dokumentów,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopia zaświadczenia o wpisie do KRS.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zakładu Karnego w Koszalinie w godzinach od 7.30-15.30, bądź wysłać na adres: ul. Strefowa 17, 75-950 Koszalin. Termin składania podań upływa 30.01.2020r. o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 094 347-52-10 (lub 212, 226) (dział kadr).

Dokumenty, które wpłyną po terminie oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

DYREKTOR CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW

KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

ogłasza

KONKURS OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH

2. PEŁNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ

3. PROWADZENIE PACJENTA I JEGO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szczegółowe warunki konkursu – regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem

umowy i formularzem oferty – zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się

niniejszego ogłoszenia w Dziale – Sekretariat – Centrum Rehabilitacji Rolników

KRUS NIWA w Kołobrzegu, ul. C. K. Norwida 3.

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych

mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne”

do dnia 06 lutego 2020 r. do godz. 12.00 w Dziale – Sekretariat Centrum Rehabilitacji

Rolników KRUS NIWA 78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3.

Umowa o świadczenie zdrowotne zostanie zawarta

od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 R.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2020 r.. o godz. 13.00

w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu ul. C. K .Norwida 3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową

powołaną zarządzeniem Nr 03/2020 Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA.

Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego

wynikach na piśmie. Oferent jest związany ofertą w ciągu 28 dni od upływu terminu składania

ofert. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze:

• w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę; do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.

• oferent może złożyć umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania       i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję konkursową.

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie poszukuje lekarza Psychiatry.

Opis stanowiska:            

Świadczenie usług w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego, ramach kontraktu z NFZ.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:     

Lekarz posiadający II stopień specjalizacji lub specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Prawo wykonywania zawodu.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy: 

Stabilne warunki zatrudnienia,

Elastyczny grafik,

Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,

Przyjazne środowisko pracy.

Kontakt: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pod nr:  500 169 665

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie poszukuje

lekarza do  badania i kwalifikowania dawców w Terenowym Oddziale w Białogardzie.


Wymagania:
- wykształcenie wyższe medyczne, 
- aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza.

Możliwe różne formy zatrudnienia. Mile widziani są lekarze po stażu i osoby na emeryturze. 

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem "Praca".

Oferty pracy można również składać osobiście w sekretariacie RCKiK w Szczecinie lub Dziale Kadr i Płac (pok. 107).

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 91 424 36 36.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70‑482 Szczecin.

Więcej  informacji  na stronie internetowej : http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/9kuu8_klauzule_informacyjne.htm

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie poszukuje lekarza Okulisty do Poradni Okulistycznej.

Opis stanowiska:            

Świadczenie usług w zakresie okulistyki.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:     

Specjalizacja w zakresie okulistyki lub w trakcie specjalizacji.

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Prawo wykonywania zawodu.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Oferujemy:       

Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,

Przyjazne środowisko pracy.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt pod nr:  500 169 665

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Gabriela Adamowicz
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • gabi@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.