Przepisy prawne

Przepisy prawne

Przepisy dotyczące praktyk lekarskich:
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1516 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. D.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r., poz. 605)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 236)

 Poniżej przedstawiamy rodzaje praktyk lekarskich/dentystycznych:

 • Indywidualna praktyka lekarska (98);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska (99);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (95);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (96);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (94);
 • Grupowa praktyka lekarska (97).

Prowadzący tzw. praktyki stacjonarne mają obowiązek rejestracji każdego miejsca (adresu), w którym wykonywana jest praktyka. W ramach prowadzonej tzw. praktyki stacjonarnej, mogą być wykonywane czynności zarówno w gabinecie, w miejscu wezwania przez pacjenta i świadczenia w ramach umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – po uprzednim zgłoszeniu adresów podmiotów leczniczych w rejestrze praktyk. W omawianym przypadku, nie ma potrzeby rejestracji nowego rodzaju praktyki.

Praktyka w miejscu wezwania – dotyczy wyłącznie świadczeń, wykonywanych na wezwanie przez chorego..

Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – dotyczy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych w zakładach opieki zdrowotnej (nie posiadających zarejestrowanej praktyki stacjonarnej).

 

Przypominamy, iż wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w formie praktyki lekarskiej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk jest Okręgowa Rada Lekarska, właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Rozpoczęcie prowadzenia praktyki lekarskiej może nastąpić po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Okręgową Radę Lekarską i wpisu do rejestru praktyk. Rejestracji podlega każdy adres miejsca praktyki, niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności leczniczej.

Uprzejmie prosimy wszystkich prowadzących prywatne praktyki lekarskie/dentystyczne o zainteresowanie się wprowadzonymi zmianami i sukcesywną aktualizację dokumentacji. W przypadku wątpliwości, bliższych informacji uzyskać można w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – tel. 94 346-73-65.

Lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych w formie praktyki lekarskiej na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej, na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwą Okręgową Radę Lekarską.

 

Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich
lek. dent. Jarosław Kozaczyński

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.