POZ

INFORMACJA DLA LEKARZY POZ

W związku z licznymi zapytaniami lekarzy o wydanie zaświadczenia przez Okręgową Izbę Lekarską w celu potwierdzenia posiadania praw nabytych lekarza jako lekarza POZ informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1172) oraz  oparciu o informację otrzymaną z NFZ, z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia powinni zgłosić się  lekarze, którzy:

1) nie posiadają specjalizacji I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii

oraz jednocześnie

2) udzielają nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ- okres ten należy liczyć od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 ( tj. 10 lat przed dniem  07 września 2007r.).

Lekarze o których mowa wyżej powinni złożyć do Izby wniosek nr 1 wraz dokumentami, o których mowa  w tym wniosku. Lekarzy tacy powinni wykazać 10 letni okres pracy stosownymi dokumentami.

Reasumując, lekarze specjaliści interniści, lekarze specjaliści pediatrzy, lekarze medycyny ogólnej I stopnia, lekarze medycyny rodzinnej mogą wystąpić do Izby z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia (prosimy wtedy o złożenie wniosku nr 2), jednakże wniosek taki nie jest konieczny. Posiadanie przez nich w/w specjalizacji jest gwarantem otrzymania uprawnień do świadczenia opieki zdrowotnej w ramach POZ. O zaświadczenie z Izby powinni starać się jedynie lekarze nieposiadający specjalizacji o których mowa wyżej ale mający stosowne dokumenty, którymi wykażą nieprzerwany okres  pracy (nie krótszy niż 10 lat) w ramach POZ.

Lekarze o których mowa w art.14 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art.6 ust.1 ustawy  o POZ udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach POZ posiadają prawa nabyte w tym zakresie i nie zachodzi konieczność wydawania zaświadczeń w tym zakresie.

Nadmieniamy, że zaświadczenie wydaje się lekarzowi, który dopełnił obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Podstawy prawne:

- ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1172)

- Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217);

Ważne kontakty telefoniczne :

- świadczenia POZ – Zachodniopomorski Oddział  NFZ  Szczecin – tel. 91 4251061-62;

- kursy w zakresie medycyny rodzinnej - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – tel. 22 5601150  Pani Sylwia Piętka

 Dokumenty:

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT RZECZNIKA

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Iwona Banasiak
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.