Opłaty

 • obowiązek bieżącej aktualizacji danych dotyczących prowadzonej praktyki;
 • obowiązek posiadania polisy OC ;
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej;  - pdfinfomacje szczegółowe
 • obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego, zawierającego:

- firmę podmiotu;

- cele i zadania podmiotu;

- rodzaj działalności leczniczej,

- zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;

- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

- wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych;

- wzór przykładowego regulaminu  jpgpobierz

 • obowiązek sporządzania sprawozdawczości

- zbiorcze zestawienia dotyczące odpadów medycznych ;  pdfinformacje szczegółowe

- sprawozdania statystyczne;   pdfinformacje szczegółowe

 • obowiązek stosowania kas fiskalnych;

- od dnia 01.05.2011r. istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej dla praktyk zawodowych, których obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył 20.000,- Do limitu tego nie wlicza się przychodów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia bądź w ramach umów zawartych z placówkami medycznymi.

 • obowiązek stosowania tablic informacyjnych, zgodnych z uchwałą NIL nr 18/98/II z dnia 25.04.1998r. - rozmiar 40x60 cm.; zawierających podstawowe dane dotyczące praktyki oraz art. 63 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
 • protokół kontroli wewnętrznej   doc pobierz

 

U W A G A !!!

Obowiązuje elektroniczna forma rejestracji i zmian w praktykach – instrukcja

Od 01.04.2013r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz skreśleń z tego rejestru (Dz.U Nr 221 poz.1319 z póżn.zm) dokonywanie wszelkich wpisów możliwe jest tylko elektronicznie.

Wnioski dotyczące praktyk lekarskich należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Każdy złożony wniosek należy podpisać elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP. Podpis elektroniczny jest płatny i trzeba go odnawiać co roku. Alternatywą dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego jest profil zaufany e-PUAP - nadawany na okres 3 lat (przed końcem 3-letniego okresu, można go odnowić). Jest to bezpłatny sposób potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Ażeby uzyskać profil zaufany należy: zalogować się na platformie e-PUAP (rejestracja na portalu jest darmowa); wypełnić wniosek o założenie profilu, potwierdzić swoją tożsamość w jakimkolwiek urzędzie np. Urząd Skarbowy; ZUS

Posiadając podpis elektroniczny bądź profil zaufany e-PUAP można rozpocząć elektroniczne wypełnianie wniosków o wpis do rejestru praktyk, bądź dokonywać zmian zachodzących w prowadzonych praktykach:

Należy wejść na stronę:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/

1) Aplikacja - rejestr praktyk zawodowych  

2) Zakładanie konta użytkownika – logowanie się

(należy podać nr prawa wyk. zawodu; pesel, imię i nazwisko; wpisać własny login i hasło oraz e-mail)

Rejestracja praktyki:

(dotyczy osób, które po raz pierwszy rejestrują praktykę na platformie RPWDL)

 

- założyć konto na stronie RPWDL i zalogować się w aplikacji rejestr praktyk zawodowych;

- zakładka nowy wniosek praktyka lekarska;

- wybierz typ wniosku „nowy wniosek o rejestrację praktyki” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany : polisy OC; wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; potwierdzenia wpłaty za rejestrację praktyki; w przypadku rejestracji praktyki stacjonarnej decyzja Sanepid; ( członkowie innych Izb dołączają dodatkowo skan prawa wyk. zawodu; specjalizacji; dyplomu AM; dowodu osobistego);      

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wciskamy przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia – dostępny w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- zwrócony do poprawy wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki; wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”, podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego i ponownie wysłać – przycisk wyślij.      

 

Dokonywanie zmian wpisu w istniejącej już praktyce:

(zmiana: rodzaju praktyki, miejsca wykonywania; zawieszenia, wykreślenia praktyki, aktualizacji polisy OC)

- założyć konto na stronie RPWDL i zalogować się w aplikacji rejestr praktyk zawodowych;

- wypełnić wniosek o nadanie uprawnień i dostarczyć do OIL Koszalin (osobiście, pocztą bądź elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- po uzyskaniu uprawnień do własnej księgi rejestrowej należy wybrać typ wniosku „nowy wniosek o wpis zmian w rejestrze” bądź „nowy wniosek o wykreślenie z rejestru” – wypełnić kolejno wszystkie zakładki;

- w zakładce załączniki dołączyć skany: polisy OC; wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; potwierdzenia wpłaty za zmianę wpisu; w przypadku rejestracji praktyki stacjonarnej decyzji Sanepid; (członkowie innych Izb dołączają dodatkowo skan prawa wyk. zawodu; specjalizacji; dyplomu AM; dowodu osobistego);      

- po wprowadzeniu wszystkich danych, celem weryfikacji wciskamy przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”;

- zweryfikowany wniosek należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego „e-PUAP;

- nacisnąć przycisk wyślij;

- w przypadku błędnie wypełnionego wniosku, zostanie odesłany przez OIL do uzupełnienia – dostępny w zakładce „wnioski zwrócone” wraz z informacją o powodzie zwrotu (informacja w zakładce dokumenty);

- zwrócony do poprawy wniosek należy przywrócić do stanu „roboczy”, nanieść niezbędne poprawki; wcisnąć przycisk „zakończ i zweryfikuj wniosek”, podpisać za pomocą podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego i ponownie wysłać – przycisk wyślij.

Informacje dodatkowe: 

1) Problemy techniczne można zgłaszać do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie - tel. 22 5970976; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  

2) Bliższych informacji dotyczących praktyk uzyskać można w biurze OIL Koszalin – tel. 94 346-73-65

 

Osoby prowadzące praktyki lekarskie mają ustawowy obowiązek aktualizacji danych w systemie RPWDL (wraz z odnowieniem polisy OC);

Wszystkie osoby prowadzące praktyki lekarskie od 01.03.2015r. mają obowiązek posiadania kas fiskalnych;

 • Rejestracja praktyki stacjonarnej (gabinetu)

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid

 

 • Rejestracja praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe)

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl;

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

 • Rejestracja praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl

- skan potwierdzenia wpłaty;

- docOświadczenie OC i Sanepid;

 

 • Rejestracja praktyki grupowej

- wniosek elektroniczny;

- prawo wykonywania zawodu (dotyczy członków innej Izby Lekarskiej);

- skan umowy spółki (cywilnej, partnerskiej, jawnej);

- skan potwierdzenia wpłaty;

 - docOświadczenie OC i Sanepid;

Załączniki dotyczą wszystkich członków spółki.

Praktyka grupowa nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym , na podstawie umowy cywilno-prawnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 • Wniosek o wpis do rejestru dotyczy:

- lekarza, który po raz pierwszy chce zarejestrować praktykę;

- lekarza, który wcześniej prowadził praktykę, wykreślił ją – i ponownie zamierza uruchomić praktykę ;

- lekarza, który chce rozpocząć praktykę na terenie działalności innej Izby;

 

 • Wniosek o wpis zmian w rejestrze dotyczy:

-   lekarza, który zamierza dokonać jakiekolwiek zmian w prowadzonej praktyce tj. dodanie: kolejnych adresów, zmiany bądź dodanie dodatkowego rodzaju praktyki, zmiany zakresu wykonywanych świadczeń, zmiany adresu korespondencyjnego, zmiany nazwiska, numeru telefonu , czasowego zawieszenia i odwieszenia praktyki ….

 

 • Wniosek o wykreślenie praktyki dotyczy:

- lekarza, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

 

W rejestrze RPWDL istnieje opcja dołączenia do składanego wniosku wymaganych załączników. Jeżeli składający wniosek nie ma możliwości skanowania, może w ślad za wysłanym elektronicznie wnioskiem wysłać niezbędne załączniki pocztą, na adres Izby.

 

Obowiązujące przepisy prawne w zakresie praktyk:
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 537 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. D.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. z 2019 r., poz. 605)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292)

 

 NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYK LEKARSKICH

Komisja d.s Praktyk Lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie uprzejmie informuje i przypomina wszystkim Koleżankom i Kolegom, prowadzącym praktyki lekarskie:

Od dnia 01.07.2011r. obowiązuje nowa ustawa „O działalności leczniczej” (D.U nr 112, poz. 654 z 01.06.2011r). Wprowadza ona wiele zmian, z którymi warto się zapoznać !!!
Oto niektóre z nich:

 1. Do listy istniejących już praktyk, dodano nowy rodzaj praktyki „wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” (Art.5)
 2. Zmieniono wysokość opłat za rejestrację praktyk i zmianę wpisu w rejestrze (Art.105)
 3. Wprowadzono możliwość naliczania kar pieniężnych w stosunku do osób, nie zgłaszających terminowo zmian objętych rejestrem (Art.107)
 4. Wprowadzono obowiązek dostarczenia dokumentu ubezpieczenia OC, przy rejestracji praktyki (Art. 25) – OC należy aktualizować co roku w systemie RPWDL.

Poniżej przedstawiamy aktualne rodzaje praktyk lekarskich/dentystycznych:

 • Indywidualna praktyka lekarska (98);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska (99);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (95);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania (96);
 • Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93);
 • Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (94);
 • Grupowa praktyka lekarska (97).

Prowadzący tzw. praktyki stacjonarne mają obowiązek rejestracji każdego miejsca (adresu), w którym wykonywana jest praktyka. W ramach prowadzonej tzw. praktyki stacjonarnej, mogą być wykonywane czynności zarówno w gabinecie, w miejscu wezwania przez pacjenta i świadczenia w ramach umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – po uprzednim zgłoszeniu adresów podmiotów leczniczych w rejestrze praktyk. W omawianym przypadku, nie ma potrzeby rejestracji nowego rodzaju praktyki.

Praktyka w miejscu wezwania – rejestrowana po 01.07.2011r. dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń, wykonywanych na wezwanie przez chorego.

Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – zarejestrowana po 01.07.2011r. dotyczyć będzie zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych w zakładach opieki zdrowotnej (nie posiadających zarejestrowanej praktyki stacjonarnej).

Osoby, które wcześniej prowadziły praktyki w miejscu wezwania, nie będą mogły tymi praktykami świadczyć usług, w ramach zawartych umów cywilno-prawnych. Nowa ustawa o działalności leczniczej, nie pozwala na wykonywanie praktyki wyłącznie na wezwanie w zakładzie opieki zdrowotnej. Ustawodawca określił czas na uporządkowanie dokumentacji i dostosowanie się do wymogów obowiązującej ustawy do dnia 30.06.2012r. Osoby, które posiadają aktualnie zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, powinny przekształcić ją na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. W omawianym przypadku należy złożyć oświadczenie o likwidacji praktyki na wezwanie i jednocześnie nowy wniosek na rejestrację praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Osoby świadczące jednocześnie usługi w ramach umowy cywilno-prawnej i w miejscu wezwania przez chorego, będą zmuszeni zarejestrować dwa rodzaje praktyk : w miejscu wezwania i w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Ustawa weszła w życie i obowiązuje od 01.07.2011r. Aktualnie oczekujemy na Rozporządzenia wykonawcze, dotyczące wymagań i wzorów dokumentów. Po ukazaniu się niezbędnych rozporządzeń i stosownych programów, rozpoczniemy weryfikację praktyk i aktualizację zaświadczeń. Weryfikacji praktyk i wymiany zaświadczeń dokonywać będziemy zgodnie ze zgłaszanymi przez zainteresowanych wnioskami.

Przypominamy, iż wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w formie praktyki lekarskiej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk jest Okręgowa Rada Lekarska, właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Rozpoczęcie prowadzenia praktyki lekarskiej może nastąpić po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Okręgową Radę Lekarską i wpisu do rejestru praktyk. Rejestracji podlega każdy adres miejsca praktyki, niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności leczniczej.

Uprzejmie prosimy wszystkich prowadzących prywatne praktyki lekarskie/dentystyczne o zainteresowanie się wprowadzonymi zmianami i sukcesywną aktualizację dokumentacji. W przypadku wątpliwości, bliższych informacji uzyskać można w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie – tel. 94 346-73-65.

Lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych w formie praktyki lekarskiej na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej, na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwą Okręgową Radę Lekarską.

Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich
Lek.dent. Jarosław Kozaczyński

SEKRETARIAT

 • Ewa Słapczyńska
 • tel.: 94 720 27 00
 • komórka: 604064681
 • biuro@oil.koszalin.pl
 • koszalin@hipokrates.org

REJESTR LEKARZY / PRAKTYKI LEKARSKIE

 • Mariola Rodak
 • tel.: 94 720 27 02
 • komórka: 600016634
 • rejestr@oil.koszalin.pl

RZECZNIK

 • Ewa Polit
 • tel.: 94 720 27 05
 • komórka: 730 713 444
 • lep_74@hipokrates.org

KSIĘGOWOŚĆ

 • Grażyna Piotrowska
 • tel.: 94 720 27 04
 • ksiegowosc@oil.koszalin.pl

SĄD LEKARSKI

 • Danuta Dulat
 • tel.: 94 720 27 03
 • komórka: 600016634
 • prezydium@oil.koszalin.pl
Copyright © 2017 Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie. All Rights Reserved.